Tilskudd og søknad for å avholde utstilling

Styret i Norsk Filatelistforbund har vedtatt justert ordning for støtte til forbundsklubbene ved avholdelse av lokale utstillinger. Den nye ordningen er ment å være mer forutsigbar enn den tidligere ordningen som har vært en prøveordning i tiden 2018-2020

 Detaljer om støtteordningen og en del andre praktiske ting for arrangører finner dere

 1. INNLEDNING
  Dette reglement er ett utfyllende tillegg til Norsk Filatelistforbunds utstillingsreglement, og
  skal gi en overordnet oversikt over tilskudd og formaliteter for forbundsklubber som vurderer å
  søke om å arrangere utstilling. Reglementet er vedtatt av styret i Norsk Filatelistforbund og skal
  gjelde for all utstillingsvirksomhet med regional og nasjonal status. Angående utfyllende
  detaljer og definisjoner henvises det til NF’s Utstillingsreglement, NF’s Rammereglement,
  NF’s juryreglement, Statutter for NORWEX-fondet og NF’s mal for Spesialreglementer for
  regionale og nasjonale utstillinger. Alle disse finnes i Blåboka, kapitler for Reglementer og
  Arrangører. Nyttig informasjon kan også finnes i andre dokumenter i Blåboka, ikke minst
  Minneliste/vaskeliste for arrangør av utstilling.
  UTSTILLINGERS OMFANG
  Utstillingen skal ha følgende omfang i konkurranseklasse (uttrykt i rammeflater, en rammeflate
  tilsvarer ca. 1 m2
  gulvareal).
  a. Nasjonale utstillinger
  a: Utstillinger med alle klasser, inkl Mesterklasse min. 260.
  b: Utstillinger med redusert omfang, min. 125.
  c: Spesialutstillinger med kun en-rammes, min 25
  Det er åpnet for å kombinere en Nasjonal utstilling med redusert omfang med en mindre
  regional del. Den nasjonale delen må i dette tilfellet være minimum 100 rammeflater. Den
  regionale delen må minst være 25 rammeflater. Den må allikevel være over
  60rammeflater/12eksponat hvor 3stk 1-rammes regnes som ett eksponat, hvis Forbundets
  Ærespris skal kunne utdeles. En mindre regional del på nasjonal utstilling regnes her ikke som
  egen utstilling, men som del av den nasjonale utstillingen.
  b. Regionale utstillinger
  a: Utstilling med alle klasser, min 75.
  Det vil normalt ikke være mulig å kombinere en regional utstilling med en eller flere nasjonale
  klasser. Dette må å så tilfelle søkes spesielt og begrunnes.
  Regionale utstillinger skal normalt tilby alle offisielle klasser. Begrensninger her må søkes
  spesielt og begrunnes.
  POSTEX/ÅR MED NORSK NORDIAUTSTILLING.
  I år hvor Norge arrangerer nordisk utstilling (NORDIA), tas budsjett for å arrangere nasjonale
  utstillinger bort. I slike år, og eventuelt andre år det ikke arrangeres full nasjonal eller nasjonale
  med redusert omfang, tilbys det POSTEX nasjonal bedømming. POSTEX er ikke en utstilling,
  men en bedømming for å eventuelt oppnå internasjonal/nordisk kvalifisering. Arrangører kan
  søke om å være vertskap for POSTEX, de år denne skal være. Arrangør vil da få tilbud om å
  motta eksponatgebyrene og få rammestilskudd for denne POSTEX bedømming, under
  forutsetning at eksponatene settes opp i rammer i utstillingslokalet. Søknad om dette må sendes FOR ARRANGØRER Rev.: 2 Dato: 13.06.2020
  Tilskudd og søknad for å avholde utstilling Org.: AF Side: 2 av 5
  så snart det er klart at det ikke er søkere for nasjonal, slik at jury kan sammensettes slik at de er
  kvalifisert for å bedømme POSTEX.
  SØKNAD OM OPERATØRANSVAR FOR EN UTSTILLING
  NF legger opp i sine budsjetter at det kan avholdes en full nasjonal og to regionale
  utstillinger hvert år. En nasjonal utstilling kan erstattes med to nasjonale med redusert
  omfang. NF’s styre kan dispensere for denne begrensning.
  Spesielt for Nasjonal utstilling med redusert omfang at er at UJU setter opp, under
  henvisning til ønske fra arrangør, de klasser som den enkelte utstilling skal ha, og på en
  slik måte at alle klasser forsøkes dekket i løpet av to utstillinger innen ett kalenderår..
  FORUTSIGBARHET FOR OPERATØR OG FORBUND.
  For å skape en forutsigbarhet for en operatør av nasjonal eller regional utstilling, har
  Forbundet vedtatt en generell tilskuddsordning. Tilskuddsordningen dekker to regionale
  utstillinger i året, samt en full nasjonal utstilling, evt. to nasjonale med redusert omfang
  som til sammen dekker alle klasser. Søknader til full nasjonal utstilling, vil under ellers
  like forhold, ha forrang foran nasjonale utstillinger med redusert omfang. Dersom det er
  flere søknader enn det er forutsatt (to regionale og to reduserte.nasjonale/en full nasjonal
  pr. år), vil FS vurdere om alle får tilskudd, fullt og delvis på noen, eller om noen søknader
  får avslag. Søknadsfrister er 1.januar i utstillingsåret, og søknader ankommet i
  utstillingsåret kan ikke forvente å få tilskudd.
  Ordinær tilskuddsordning gjelder ikke for utstillinger med mindre enn 75 rammeflater
  eller minst 25 eksponater.
  Det kan søkes om regional, nasjonal eller spesialisert utstilling utenom den oppsatte
  tilskuddsordning. Operatører må da søke å inngå egen avtale med NF om eventuelle
  tilskudd og jury.
  FINANSIERING AV UTSTILLINGER/KONTRAKT MED OPERATØREN(E)
  Ved tildeling av operatøransvar for regional og nasjonal utstilling settes det opp en
  kontrakt mellom forbund og operatør, som forteller om de forutsetninger som ligger til
  grunn for å være operatør, hvilke forventninger til arrangementet som settes og hvilke
  forhold som forutsettes oppfylt av operatør. Samtidig spesifiseres hvilke økonomiske og
  andre tiltak NF skal yte.
  Som kontrakt i denne sammenheng regnes søknad om utstilling som dekker de krav det
  settes til en slik søknad, budsjett for utstillingen og Spesialreglement for utstillingen, og
  som godkjennes av FS/FP på fullmakt.
  Ved nasjonal og regional utstilling skal det minimum spesifiseres: Tidsrom for utstilling,
  åpningstider, beskrivelse av lokale, størrelse, lysforhold samt plassering i forhold til FOR ARRANGØRER Rev.: 2 Dato: 13.06.2020
  Tilskudd og søknad for å avholde utstilling Org.: AF Side: 3 av 5
  stedssentra, overnatting, etc. En utstilling kan normalt ikke avholdes i ett lokale som ikke
  kan låses eller på andre måter begrenses for offentligheten utenom åpningstider.
  Dersom det søkes Nasjonal med redusert omfang med regional del, skal det vedlegges to
  Spesialreglement, ett for nasjonal del og ett for regional del. Det bør være forskjellige
  navn på de to utstillingsdelene. Dette til tross for at det i forhold til tilskudd, oppsett jury,
  etc regnes som en utstilling.
  Rammefrakt dekkes av NF, basert på den pris NF oppnår med de transportørene NF har avtale
  med. Dette gjelder frakt fra rammelager til transportørens lager i nærheten av operatøren, eller
  til utstillingslokalet ved levering og henting på virkedager/innen normal arbeidstid. Ved
  mellomlagring og frakt utenom normal arbeidstid, må operatør betale for de ekstra kostnader
  som måtte oppstå. De nye fraktkassene for rammer gjør at kassene lett kan fraktes til/fra
  mellomlager med en klasse B kassevogn med lift. Dersom Operatør oppnår bedre betingelser
  for rammefrakt den estimerte fraktkostnad gjennom NF, vil differanse tilfalle utstilling.
  Dersom er utstilling blir godkjent av FS etter søknad, skal operatør søke NORWEX fondet om
  tilskudd etter ordning om tilskudd for den type utstilling det gjelder. Dersom NORWEX fondet
  ikke tildeler det vedtatte tilskudd i henhold til antall rammer, vil Forbundet dekke
  mellomlegget. Det skal søkes om tilskudd i henhold til rammeantall i konkurranseklasse, samt
  det beløp som rammefrakt beregnes til. Utstilling kan også søke NORWEX fond om ytterligere
  tilskudd til spesielle aktiviteter, etc, men dette skal fremmes på egen søknad. Dersom utstilling
  ikke fremmer søknad til NORWEX fondet, faller rett til tilskudd bort.
  Regional utstilling:
  Som standard motytelse tilbyr Forbundet ett tilskudd på kr. 100,- pr. rammeflate i
  konkurranseklasse, i tillegg til rammefrakt av det antall rammer som er i konkurranseklasse.
  Utover dette betaler Forbundet for reise og overnatting for oppnevnte jurymedlemmer.
  Full nasjonal utstilling:
  Som standard motytelse tilbyr Forbundet ett tilskudd på kr. 225,- pr. rammeflate i
  konkurranseklasse, i tillegg til rammefrakt av det antall rammer som er i konkurranseklasse.
  Utover dette betaler Forbundet for reise og overnatting for oppnevnte jurymedlemmer.
  Nasjonal utstilling med redusert omfang:
  Som standard motytelse tilbyr Forbundet ett tilskudd på kr. 150,- pr. rammeflate i
  konkurranseklasse nasjonalt, og kr. 100,- pr. rammeflate i konkurranseklasse regionalt, i tillegg
  til rammefrakt av det antall rammer som er i konkurranseklasse. Utover dette betaler Forbundet
  for reise og overnatting for oppnevnte jurymedlemmer.
  Operatør kan be om en eller flere klasser som skal inkluderes i utstillingen, men det er FS som
  beslutter fordeling av klasser mellom flere søkere, på en slik måte at areal tilgjengelig i
  utstillingslokale utnyttes, og at jurysammensetning dekker de klasser som tilbys. For operatør
  som tildeles Mesterklasse, settes det høyere krav til muligheter for overnatting, festlokale,
  tilgjengelighet lokalt og for tilreisende, etc
  JURY:FOR ARRANGØRER Rev.: 2 Dato: 13.06.2020
  Tilskudd og søknad for å avholde utstilling Org.: AF Side: 4 av 5
  En jury nomineres av UJU og vedtas av FS/FP på fullmakt. En jury består av team på 3
  personer med kvalifikasjon til å bedømme eksponater på aktuelt nivå, regionalt, nasjonalt og
  aktuelle klasser. Et juryteam bedømmer opptil 200 rammeflater. Max antall rammeflater for ett
  juryteam vurderes i hvert tilfelle, da kompleksitet, antall 1.rammes, jurymedlemmers erfaring,
  etc må tas hensyn til. Overskrider utstillingen ca. 200 rammeflater settes det inn nok et team
  med 3 jurymedlemmer.
  Det kan være opptil en juryelev pr. team, og alle kostnader til juryelev, reise, overnatting
  og diett på regional og nasjonal utstilling dekkes av elevens hovedklubb eller eleven selv. I
  særskilte tilfeller kan NF tildele støtte til kostnad for juryelev etter søknad.
  Jurymedlemmers rettigheter:
  NF betaler jurymedlemmers reisekostnader til utstillingsstedets trafikknutepunkt, flyplass,
  jernbane- eller busstasjon. NF betaler hotellovernatting av ordinær standard i dobbeltrom,
  nær utstilling, fra dagen før utstillingen åpner og om nødvendig til dagen etter utstilling
  stenger.
  Utstillingen betaler for nødvendig diett fra dagen før utstillingen til og med dagen
  utstillingen stenger. Utstillingen sørger for transport fra/til trafikknutepunkt og til/fra
  hotell/utstilling om dette er mer enn gangavstand. Utstillingen betaler jurymedlemmer
  direkte, etter regning/reiseoppgjør, diett, lokale reiser og tilsvarende godtatte utgifter,
  under utstillingen. Utstillingen betaler hotellkostnad for overnatting, som viderebelastes
  Forbundet. Jurymedlemmer sender reiseregning til Forbundet, for det som ikke dekkes og
  utbetales av utstillingen. Alle jurymedlemmer, har rett på to gratis billetter til Palmares.
  Retten til billett nr. 2 gjelder kun for jurymedlemmets ektefelle/samboer. Juryelever har
  rett på en gratis billett til Palmares. Alle jurymedlemmer har rett på fri adgang for 2
  personer til utstillingen og to kataloger/program.
  1.7 FORBUNDETS ÆRESPRIS «STAUPET»
  REGIONAL UTSTILLING.
  Forbundets ærespris «Staupet» deles ut til beste eksponat mht. til poeng gitt på regional
  utstilling. Ved poenglikhet avgjøres vinner ved avstemming i jury, ved stemmelikhet har
  juryformann dobbeltstemme. Regional utstilling må være mer enn 60 rammeflater OG
  minst 12 eksponater i konkurranseklasse. Det er regler for hvilke eksponat som kan vinne
  Forbundets Ærespris, se NF’s Utstillingsreglement
  NASJONAL UTSTILLING.
  Forbundets ærespris «staupet» (med lokk), deles ut til vinner av Mesterklasse.
  Mesterklassen må være med minst 5 eksponat. Vinner avgjøres ved avstemming i Jury, og
  ved stemmelikhet har Juryformann dobbeltstemme. Det er regler for hvilke eksponat som
  kan delta i Mesterklasse, se NF’s Utstillingsreglement
 2. AVSLUTTENDE BEMERKNINGER
  2.1 FORTOLKNINGFOR ARRANGØRER Rev.: 2 Dato: 13.06.2020
  Tilskudd og søknad for å avholde utstilling Org.: AF Side: 5 av 5
  Fortolkning av dette reglement avgjøres utelukkende av NF som også fatter beslutning i
  alle saker som berører reglementet.
  2.2 IKRAFTTREDEN
  Reglementet er revidert og vedtatt av FS 13.06.2020 og trer i kraft for alle utstillinger som
  søkes og vedtas etter denne dato. Reglementet erstatter reglement vedtatt 02.09.2017.