Av Arve Hoel

Avgiftsmerker hører som kjent til innenfor filateliens område, og selv er jeg ivrig samler av slike merker. Jeg innser imidlertid at vi ikke er så mange som hører til denne delen av menigheten, så derfor skriver jeg «Om å samle i filateliens utkant».

Justemerkene hører med til de mindre kjente avgiftsmerkene, men regnes sammen med sportelmerkene (se om sportelmerkene i kronikken fra 23.1) og konsulatmerkene til de klassiske norske avgiftsmerkene.

 I 1875 ble det gitt en lov om at alle redskaper som ble brukt til mål og vekt i kommersiell sammenheng, skulle kontrolleres av offentlige justerere og forsynes med et offentlig stempel.  Dette arbeidet skulle betales etter faste takster eller gebyr og faktura for utført arbeid fikk påsatt merker (justermerker) som kvittering for betalingen.

Justermerkene ble gitt ut i perioden 1877 til 1913 eller 1915 med et samlet antall på i overkant av 40. Altså ikke så mange merker, men likevel ikke så enkle å skaffe for den interesserte samler. Merkene ble utgitt i både ørevalører (fra 1 øre til 50 øre) og kronevalører (fra 1 krone til 20 kroner).  Ørevalørene ble trykket i blå farge med alle valørene i samme arket, og kronevalørene ble trykket i brun eller ulike rødfarger med alle valørene i samme arket.  

Trykkeprosessen med plasseringen av de ulike valørene i arket er spesiell for dette merket, men her viser jeg til litteraturlisten for den interesserte leser.

Disse merkene gikk ut av bruk rundt 1915, og så går det hele 70 år før Justervesenet igjen begynner å bruke merker som kvittering for betalt avgift.

De nye justermerkene er av en helt annen type enn merkene som ble brukt fra 1877 til rundt 1915. Merkene har ikke valører og de blir heller ikke benyttet på kvitteringer, men de festes direkte på vekter, bensinpumper eller måleredskaper. 

For den som vil orientere seg om alle disse nye justermerkene, viser jeg til Knut Glasøs artikkel i Det lille bibliotek bind 4.

Illustrasjonene viser justermerker med ørevalører og kronevalører.

Illustrasjon 1 viser en kvittering fra Kristiania Justerkammer datert 1898 påsatt et
 5-kronermerke og 1 – kronemerke for utført justerarbeid av en vekt. Merkene er stemplet med linjestempelet «Kristiania Justerkammer» og begge merkene tilhører utgaven som er gitt ut i 1877. Samtlige stempla merker i min egen samling har ulike linjestempler.

Illustrasjon 2 viser en 26-blokk med øremerker fra utgaven 1900. Som du ser av marginalen, så begynner valørene med den høyeste valøren til venstre.

Illustrasjon 3 viser en 18 – blokk av en rødbrune kroneverdi fra utgaven 1900. Valørene i denne serien er 1 krone, 2 kroner, 5 kroner, 10 kroner og 20 kroner. Som det framgår av blokken, så er den satt sammen på samme måte som øreverdien og begynner med den høyeste valøren til venstre.

Illustrasjon 4 er tre moderne justermerker fra 1991, 1998 og 2004.

Illustrasjonene viser store forskjeller i utformingen av merkene, men jeg mener at de moderne merkene er like samlebare som de eldre når en først samler slike avgiftsmerker.

Litteratur:

  1. Soot-Ryen: Norges sportel-,juster- og stempelmerker. Oslo 1975.
    Bjørn Kristian Wang: The Revenue Stamps of Norway and related Non-Fiscal Issues. Salt Lake City, USA 2007.
    Geir Sør-Reime: Stempelmerket, Newsletter for Norwegian revenue collectors.
    Knut Glasø: De moderne justermerkene, Det lille bibliotek bind 4, Norsk Filatelistforbund 2019.


[email protected]