Av Arve Hoel

Dette er noen av de mer spesielle julemerka som jeg har i min samling.

Julemerkets historie er nært knytt til historia om den sosiale nøden i det tidlig industrielle samfunnet og om organisasjoner som vil finansier hjelpearbeidet for de nødlidende gjennom salg av julemerker.

Julemerket «Hjælp til Belgiske Børn» er en del av tradisjonen med å finansiere nødhjelp gjennom salg av julemerker.

Bakteppet er første verdenskrig om varer fra 1914 til 1918, historiene om skyttergravskrigen som bølger fram og tilbake fra noen få meter til noen kilometer og ikke minst de store slaga med enorme tapstall. Krigssona er for en stor del grenseområda mellom Tyskland og Frankrike, Tyskland og Belgia.
Historieskrivingen om kriger blir ofte fortellinger om militære seirer og tap og mindre om de sivile ofra i en krig. Historia om første verdenskrig er i så måte ikke noe unntak, men det tyske angrepet og den påfølgende skyttergravskrigen førte også til enorme sivile lidelser. 

Julemerket «Hjælp til Belgiske Børn» ble gitt ut av julemerkekomiteen i Danmark som nødhjelp til foreldreløse barn i Belgia som var offer for krigføringen.
Merkene som ble gitt ut i Danmark, ble også solgt i Norge. De ble gitt ut i 1915, 1916, 1917, 1918 og 1919 i verdiene 2 øre, 5 øre, 10 øre og 25 øre.
Kanskje finnes det enda flere utgivelser?

At saken med de mange foreldreløse barna etter krigshandlingene engasjerte, viser diktet
«Til Julemærket for landflygtige, belgiske Børn» av Hans Hertvig Seedorf:

Barnets blanke Øjne, bønlige og store,
tager tyst til Orde, kalder paa dit Sind.
Barnets svage Hender banker mod dit Hjærte,
Barnets milde Læber hvisker: «Luk mig ind».

Og Seedorf avslutter med:

Den, hvis Hjærte føler Barnets Hænder banke,
lukker de forladtes Julemærke ind.

Fra min egen samling viser jeg fem illustrasjoner:

Illustrasjon 1
viser 2 øre fra 1915 brukt på kort og brev i Norge. Temaet på merket kan vi kalle «mor og barn» og de er tegnet med alle trekk som vi assosierer til fattigdom og nød.

Illustrasjon 2
viser utgivelsen fra 1916. Her ser du også baksida med påtrykket «Norge» siden merket også var solgt her i landet. Temaet på merka fra 1916 er fortsatt «mor og barn», men denne gangen går assosiasjonene mer i religiøs retning til Maria og Jesusbarnet.

Illustrasjon 3
viser utgivelsen fra 1917, også her med påtrykk «Norge» på baksida av merket.

Illustrasjon 4
viser en 5 øre verdi fra 1918. Illustrasjonene fra 1917 og 1918 viser alle tema som går i religiøs retning.

Illustrasjon 5
viser en 25 øre verdi fra 1919. Verdiene med 25 øre er større enn de lavere verdiene slik vi ser på merket fra 1919.

Felles for alle verdiene er at de har motiv som appellerer til oss slik at vi «lukker de forladtes Julemærke ind».

 
[email protected]