Av Arve Hoel

Fram til 1850/60 – tallet hadde ikke postverket stor interesse av å bringe ut lokalbrev innenfor byer og tettsteder. Lokalbrev som ble lagt i postverkets kasser, ble utbrakt mot 1 skilling i bærepenge eller lagt inn på poststedet for avhenting der.
Da private initiativtakere kontaktet postverket med forespørsel om å kunne utføre tjenesten med utbæring av brev innenfor byens grenser, så hadde ikke postverket noen innsigelse mot slike initiativ. I åra mellom 1850 og 1888 dukket det derfor opp private byposter i 20 av Norges byer. Noen av bypostene ble lagt ned etter relativt kort tid da de ikke var lønnsomme og senere re-etablert på nytt med andre drivere. Så samlet med re-etablerte nye drivere var det nærmere 30 ulike byposter i Norge i denne perioden.  

Den første byposten i Norge var Christiania bypost oppretta i 1850. Lønnsomheten var trolig dårlig, for den ble nedlagt etter ett år. Neste forsøk var imidlertid allerede året etter, men også det var kortvarig. I 1856/57 tok derfor staten over byposten i Christiania selv om det stred mot prinsippet at det offentlige ikke skulle involvere seg i lokal postombæring.

Christiania bypost gav ikke ut egne bypostmerker, men sendinger fra byposten ble stempla med egne bypoststempler som alle er illustrert i «Katalog over Norges byposter» side 36.
Illustrasjon 1 viser to ulike stempler brukt av Christiania bypost.
Et brev er frankert med 4 skill. Oscar stempla «CHRISTIANIA BYPOST 20.1.8 EM 1859» og et brevkort er stempla «CHRA BYP. IE 24.5.82».
Begge sendingene er løst ut med postens egne frimerker og postkort, men stempla med bypostens egne stempler.

Alle de andre bypostene gav ut egne merker, og det viste seg snart at inntektene for flere av bypostene i vesentlig grad kom fra salg av bypostmerker til samlere og handlere.

Illustrasjon 2 viser et ark med merker fra Arendal bypost, og du ser at mange av merka er ubrukte.
Illustrasjon 3 viser et ark fra Grimstad bypost. De fem merka i øverste rad er ubrukte, og de samme fem merka i andre rad er ordrestempla og det som vi i dag kaller fullstempla eller praktstempla.
Begge arka viser derfor eksempler på bypostmerker som er solgt til samlere eller handlere.
(Jeg kan i parentes bemerke at de norske bypostmerka var populære blant samlere i utlandet, og en god del ble derfor solgt til utenlandske handlere.)
I eldre frimerkealbum ser vi rett som det er innsatt bypostmerker, for slike merker ble også her hjemme sett på som samlebare på linje med frimerker utgitt av postverket.
Du finner også ekte brukte bypostmerker og du finner brev med bypostmerker, men dette er «knapphetsgoder» som jeg kommer tilbake til i en senere kronikk.

Illustrasjon 4 viser et eksempel på helpost. Flere av bypostene gav også ut helpost og Kristiansund gav ut fire ulike brevkort. Illustrasjonen viser de tre første brevkorta i serien.

Driverne av bypostene var lokale folk, folk knytt til lokalmiljøet eller sågar den lokale postmesteren/tjenestemannen som her så en mulighet til litt ekstra inntekt.

Motiva på bypostmerka blir derfor ofte lokale motiv.
Illustrasjon 5 viser et ark med de 12 første (av i alt 14) bypostmerka fra Tromsø bypost. Motivet er et reinsdyr og hva er vel et mer typisk nordnorsk motiv?   

Ei samling med norske bypostmerker kan være en grei og oversiktlig sak om du nøyer deg med hovednummera, men du har også rikelig med muligheter til å grave deg ned i området.
Du kan søke etter stempla merker med ulike stempeltyper, ulike tagginger, merker som er utagga, tagga på ulike sider, fargevarianter, papirtyper og naturligvis varianter og ulikheter i merkebilde og eventuelle overtrykk. Merka er trykt i ark satt sammen av blokker hvor du også kan identifisere flere typer.
Alt dette og mere til gjør at du kan bygge opp ei rett så spesialisert samling med norske bypostmerker.

Det er ikke alltid så lett å finne bypostmerker på markedet, men som så ofte ellers i filatelien så erfarer du at «den som leter, den finner».

En annen utfordring kan være å finne litteratur som dekker din bypost, men med litt søking så finner du en god del skrevet om norske bypostmerker.
Jeg vil senere komme inn på noe av det som er skrevet om norske bypostmerker.

Alle illustrasjoner er fra min egen samling.


[email protected]

Illustrajon 1
Illustrasjon 2
Illustrasjon 3
Illustrasjon 4
Illustrasjon 5