Av: Bjørn Wikan

Artikkelen er blitt til for å vise at skipets stempel ikke gikk tapt under forliset.

D/S ”Senjen” var det andre skipet Tromsø Amts Dampsikbsselskab anskaffet. Det ble bygget ved  Trondhjems mekaniske verksted og inntok sin rute fra Harstad 10. august 1875. Som kaptein ble ansatt Ove Høegh. Det fikk 28.7.1876 tilsendt enrings datostempel med tekst ”Dampsk. Senjens Expd.”. Sammen med D/S ”Tromsø” som hadde begynt sin rutefart i1867, trafikkerte skipet hele Troms fylke og dessuten steder på Andøya i Nordland. Både føreren av Senjen og Tromsø fungerte som postekspeditører og mottok årlig godtgjørelse for arbeidet med posten. 

Selskapet fikk etter hvert flere skip, D/S ”Malangen, tidligere D/S, ”Sandefjord”, kjøpt 1879, solgt 1891, D/S ”Lyngen” levert 1890 og D/S ”Trondenæs” levert 1894. I en periode var det Senjen og Lyngen som utførte de lokale hovedrutene Harstad – Tromsø.

Fra 1. september 1895 skjedde det endringer i rutene for de fire skipene selskapet disponerte. Senjen ble fast stasjonert i Harstad og skulle utføre rutene på Kvæfjord, Andøya og Ytre Senja samt to ukentlige fjordruter. Trondenæs og Lyngen skulle trafikkere de andre hovedrutene, mens Tromsø skulle ta seg av dagrutene ut fra Tromsø.

Går vi fram til 6. desember 1896 ser rutene for Senjen slik ut med avgang fra Harstad: til Tranø – Sandtorv hver søndag, til Berg – Andenes hver tirsdag, til Santorv – Søveien hver torsdag og til Kvæfjord – Andenes hver lørdag.

FORLISET.

Tirsdag 8. desember 1896 forliser imidlertid Senjen. Skipet hadde i januar 1876 også vært utsatt for et uhell ved at det grunnstøtte i nærheten av Senjens Nikkelværk, og måtte innstille sin fart til utgangen av februar, men denne gangen skulle det gå helt galt. Det er kanskje ikke så godt kjent hva som egentlig skjedde. Jeg gjengir derfor hva lokalavisen Tromsø Amtstidende i Harstad skrev om forliset og etterfølgende auksjon.

Søndag 13.12.1896.

 Grundstødt. Tromsø amts dampskibsselskabs skib ”Senjen” grundstødte tirsdag aften i denne uge ved indseilingen til Andenes. Skibet fik huller i bunden under maskinrummet, hvorfor det staa fuldt av vand. Alt gods og inventar er bjerget og hidført av haalogalandske skib ”Viking”, der ogsaa utfyldte dens ved grundstødningen avbrudte rute. Sidstnævnte selskabs skib ”Eidsfjord” er nu satt i ”Senjen”s rute og afgik herfra i dag morges til Kvæfjord – Andenes – Bjarkø. ”Senjen” er selskabeds næstældste skib og som følge deraf mindre tidsmæssigt som passager- og lasteskib, ja næsten umulig for den rute, hvori det er sat. Skibet er assureret i et udenlandsk selskab for kr. 40000.

Dykkerdampskibene ”Færdig” og ”Ulabrand” af Bodø arbeider nu med bjerging af ”Senjen”, og er ved godt haab om, at dette vil lykkes, saafremt bare veiret holder rolig et par dage til.

Mandag 14.12.1896.

Dampsk. ”Senjen” skal der nu være lidet, ja næsten intet haab om at faa bjerget.

Søndag 20.12.1896.

 ”Senjen” gaaet fløiten. Bjergningsforsøgene af dampskibet ”Senjen”, der for næsten 2 uger siden stødte ved Andenes, er nu opgivne, og dykkerdampskibene ”Færdig” og ”Ulabrand”, der i over en uge har arbeidet med ”Senjen”, har i dag forladt stedet.

Søndag 9.5.1897.

Auksjon. Tirsdag den 11te mai førstk. Kl 12 middag afholdes efter forlangende fra hr. R. Kaarbø på vedkommedes vegne auktion paa Harstad i rekvirentens pakhus over d/s ”Senjen”s inventar etc. bestaaende af: 2 kappede maste, 2 pertliner, 2 jogtrosser, 1 staalkabel, 2 ankre med 7 laas kjettinger, 1 varpanker, 2 lossebomme med hjul og kjetting, 2 dampwincher, 2 baade, 4 baaddavider, 1 ankerdavid, 2 faldrebstrapper, lanterner, lygter, luger, pøser, dæksslanger, livbælter, kompaser, skibsuhre, bord, døre, stole, sofapuder, maskindele m.m. Konditionerne erfares ved forretningen. Trondenes lensmandsktr. 22 april 1897. C. A. Strøm.  

ERSTATNINGSBÅTENE

Til å utføre Senjens ruter har tre skip vært involvert, alle tilhørende Haalogalands Dampskibsselskab. D/S ”Viking” kommer til havaristedet og fullfører den avbrudte turen. Skipet som umiddelbart går inn i rutene er D/S ”Eidsfjord”. I følge ruteplanene må første tur ha vært 10. desember 1896. Skipet står oppført i en senere rutetabell hvor det fremgår at det utfører sin siste tur 21. desember 1896. Ut fra dette har det vært brukt som erstatningsbåt i 12 dager. Det tredje skipet som går fast inn og opprettholder rutene er D/S ”Heimdal”. Skipet hadde tidligere vært leid inn i 1893 da Tromsø fikk nye sylindere og foretok andre utbedringer, og det skulle også senere bli leid inn da Throndenæs i 1899 havarerte utenfor Skrolsvik. Det gikk også flere år i Tanaruten, hvor for øvrig de to andre skipene også deltok i korte perioder. Også ellers hadde skipene i varierende grad oppdrag som erstatningsbåter. I følge ruteplanen utfører Heimdal sin første tur 26. desember 1896, og da på strekningen Harstad – Kvæfjord – Andenes.

Opplysningene ovenfor reiser noen spørsmål. Vi vet med sikkerhet at Anders Holte var kaptein/fører av Heimdal og Laurits Hagerup av Eidsfjord. Men har Holte også tjenestegjort om bord i Eidsfjord i det aktuelle tidsrommet? I brev av 30/12-96 til Postmester Krogh, Tromsø skriver A. Holte, ”f.t. fører af ”Heimdal” følgende: ”Da jeg fra 12te d.s. og indtil videre har overtaget distribution af posten i Senjens lokalrute tillader jeg mig andrage om erholdelse af det honorar som De månedlig udbetaler for posten, sålænge som jeg kommer til at varetage dette hverv”. Postmester Krogh oversender 4/1-97 brevet til Tromsø Amts Dampskibsselskab :”idet jeg tillader mig at bede mig meddelt, for hvilken Tid Kaptein Hagerup, og for hvilken Tid Kaptein Holte tilkommer Godtgjørelse for Expeditionen af Postsager i 2det Halvaar 1896”. Selskapet svarer samme dag: Herr Kaptein Hagerup tilkommer Godtgjørelse for Postbehandlingen til og med den 11te f. A.Herr Kaptein Holte fra den 12te Desember og indtil videre”. Ut fra korrespondansen betyr det at Holte enten må ha tjenestegjort om bord i Eidsfjord før han ble fører av Heimdal eller at Eidsfjord  med Hagerup som fører så vidt har deltatt som erstatningsbåt.  Sistnevnte mulighet står tilfelle i strid med opplysningene i ruteplanene og Tromsø Amtstidende av 13.12.1896. Tross undersøkelser har det ikke lykkes å bringe nærmere klarhet i funksjonstiden til kapteinene. Dog må disse uklarhetene kunne sies å være av underordnet betydning for hovedhensikten med artikkelen.

Heimdal går i lokalrute fram til 9. desember 1897, eventuelt 6. desember 1897. Tromsø Amts Dampskibsselskab får nå levert et nytt dampskip fra Trondhjems mekaniske verksted, som også får navnet Senjen. Det går nordover til Tromsø 11. desember 1897 og utfører sin første tur fra Harstad til Tromsø ytre led 17. desember 1897. Lyngen som sammen med Trondenæs vekselsvis har trafikkert ruten Harstad – Tromsø går nå inn i rutene som det tidligere Senjen og senere Heimdal utførte, og blir altså erstattet av det nye skipet Senjen II. Lyngen gjør sin første tur ut fra Harstad enten 9. desember 1897 til Andenes – Kvæfjord, eller 10. desember 1897 til Bolla – Sørlavangen. Ruteplanene er her overlappende med hensyn til når Heimdal går sin siste tur og Lyngen sin første. Bortsett fra noen små endringer i lokalrutene ligger dette fast, likeså rutene Harstad – Tromsø

STEMPLET

Hva skjedde så med skipets stempel? I følge boken ”Norske skipspoststempler” av Per Eirik Danielsen utgave 1991 gikk stemplet tapt ved forliset. Siste kjente datering for bruken av stemplet er 16.8.1896. Denne sistenoteringen er opprettholdt i Særtrykk nr. 6 fra Norsk Skipsposthistorisk Forening, men nå er det satt spørsmålstegn ved om stemplet gikk tapt.

Ut fra hvordan forliset forløp skulle det i utgangspunktet ikke ha vært noe i veien for at stemplet ble tatt vare på. Bergningsaksjonen foregikk over flere dager og det var god tid til å gå gjennom hele skipet, noe som auksjonslisten viser. Skipets stempel var dessuten verdifullt og av de saker som postekspeditøren sikkert ville tatt hånd om. Men selvsagt kunne det ha blitt avglemt eller kommet bort på annen måte.

Det som ble avgjørende for min tvil, og fikk meg til å stille spørsmål ved den tidligere oppfatning, er brevet som vises nedenfor.

Avsender er Haalogalands Dampskibsselskab, Harstad. Selskapet kom i virksomhet 1. januar 1893 med hovedkontor i Harstad, og var en sammenslåing av flere små selskaper. Brevet er sendt til Fjordbotten, pr. Aarsteinat. Det er frankert med NK 68 som er forsynt med to avtrykk av stemplet ”Dampsk. Senjens Expd”, men hvor det ikke finnes antydning til datering. Dette i motsetning til alle avtrykk jeg har sett av stemplet på tidligere frimerkeutgaver, også på merker av dårlig kvalitet. Jeg har senere registrert seks enkeltmerker av NK 68 med skipets stempel hvor det heller ikke finnes spor av datering, men hvor tverrstreken mellom dato og måned er tydelig. 

Dette var neppe en tilfeldighet.  Men hva kunne årsaken være?  NK 68 ble tidligst avlevert til frimerkeforvalteren 24.4.1896. Merkene på brevet indikerer en bruk ca.1897-98. Omstendighetene for at stemplet var benyttet om bord i Senjen ble for spesielle. Oppklaringen kom i en henvendelse føreren av Heimdal gjør 1/4-1897 til Tromsø Postkontor hvor han ber om komplette inventarsaker. (Selve brevet er ikke å finne). Tromsø Postkontor svarer imidlertid i brev av 13/4-1897 ”Kapteinen paa Dampskibet Heimdal” slik:

”I Anledning af Deres Skrivelse af 1de April meddeles, at Postintendanten er tilskrevet om

Datostempel

Rekommandationsstempel

Signet

De bør ikke lade den urigtige Dato staa i Stemplet, men tage alle Typer ud. (Uthevet her)

Haves Brevkasse om bord?”

Her ligger altså forklaringen på at stemplene på brevet og enkeltmerkene er uten datering. Postkontoret ber om at alle typene tas ut av stemplet. Grunnen må være at det var blitt ytterligere skadet. Stemplene til både Senjen og Tromsø hadde allerede i flere år vært dårlige. I 1883 ble det søkt om nye stempler til begge skipene, men dette ble avslått på grunn av omkostningene ved anskaffelse. I stedet fikk Tromsø reparert sitt stempel, mens Senjen måtte klare seg med sitt slik det var. Det finnes ikke opplysninger om at det har vært inne til reparasjon på et senere tidspunkt. Den manglende datering skyldes heller ikke mangel på talltyper.   

Postintendanten sender 18/5-1897 brevkasse til bruk om bord i Heimdal. Men når det gjelder anmodningen om stempler og signet skjer det tydeligvis ingen ting. I brev av 8/7-98 til Postmester Finstad, Tromsø purrer Erling Hanssen p.t D/S ”Heimdal” om saken slik: ”Tillader mig med nærværende ærbødigst at forespørge hvordan det gaar med anskaffelsen af stempler og signet til Senjens postexpedition? Hr. captein Holte skrev til Tromsø Postmester (jeg tror det var i april) efter ovennævnte sager. Han skrev ogsaa efter en postkasse, der imidlertid er ankommet, men stempler og signet har noen endnu ikke seet noget til. Da disse sager er høist paakrævet i en saadan fart, som den Senjensskibene indtager, og da hr. Krogh var meget vel vidende herom, synes høist besynderlig, at man endnu intet har hørt. Man fik ogsaa en underretning om at rekvisitionen var indsendt til Postintendanten. Jeg anmoder Dere herved om at gjøre alt hva De kan for at faa disse sager anskaffet. Ombord her har man kun en stempel, der er saa godt som ødelagt. Dato maa saaledes skrives i stempelavtrykket. De skjønner selv hvilken tid der kastes bort med dette arbeide. Anmoder Dem herved om at sende mig et svar om hvorvidt De tror, at man kan erholde nævnte i den nærmeste fremtid”.

Postmester Otto Krogh ved Tromsø Postkontor svarer i brev av 26/8-1896 Erling Hanssen slik: ”I Anledning Deres Skrivelse til kst. Postmester Finstad af 8de f. M. tilbagemeldes herved at Postintendanten er purret om fremsendelse af de i April Md. omskrevne manglende Inventarsager til Dampskibet Heimdal”.

Brevet til Postintendanten, Kristiania datert samme dag lyder slik: ”Under Henvisning til Påtegningsskrivelse herfra av 13de April d. A. skal man bringe i Erindring de manglende Inventarsager for Dampskibet Heimdal der udfører Dampskibet Senjens Rute”.

Men fortsatt skjer det ingen ting. Postintendanten forholder seg taus og Heimdal får ikke nytt stempel i den tiden det trafikkerer Senjens ruter. Også det nye Senjen II synes å ha søkt forgjeves. I brev av 13.12.1897 fra Tromsø Postkontor til kontorsjef Fougner meddeles at Postintendanten er tilskrevet med Anmodning om at tilstille Føreren av Dampskibet Senjen de nødvendige Inventarsager. Men heller ikke denne anmodningen kan sees å ha ført fram. Kanskje hadde det sammenheng med de forestående endringene om at postbehandlingen om bord skulle overføres fra kapteinen til egne postekspeditører som fulgte skipene.   

Fra 1. juli 1898 ble det opprettet egen postekspedisjon i Tromsø Amts Dampskibsselskabs skip i deres hovedruter. Postekspedisjonene kom i gang 1. september 1898. Stemplene med tekst ”Senjen – Tromsø Posteksp.” litra A, B og C ble tatt i bruk samtidig om bord i Lyngen, Trondenæs og Senjen. Det kan derfor slås fast at stemplet ”Dampsk. Senjens Expd” må ha vært brukt før 1. september 1898.  Lyngen hadde tiden brukt stemplet ”Tromsø Amts Dpsks. Postexp.”, Trondenæs hadde brukt sitt navnestempel ”Dpsk Trondenes Exped”, Tromsø hadde først brukt enringsstemplet ”Dampsk. Trømsø Expd.” som senere ble avløst av toringsstemplet ”Dpsk. ”Tromsø” Exped” og Senjen sitt navnestempel. Flere skip var det ikke og alle hadde sitt stempel.

På hvilket skip kan så stemplet ”Dampsk. Senjens Expd.” ha vært brukt etter at Senjen forliste? Det er bare en teoretisk mulighet for at det har vært brukt om bord i Viking som kun var involvert i den ene turen. Stemplet kan ha vært brukt om bord i Eidsfjord. Det har med sikkerhet vært brukt om bord i Heimdal . Men har det vært brukt hele året skipet trafikkerte ruten? Henvendelsen om nytt stempel  kommer først etter nærmere fire måneder. Det er også nærliggende å tro at det har vært brukt om bord i Senjen II som neppe var uten stempel fra det kom i drift 17.desember1897 til det fikk sitt ekspedisjonsstempel 1. september 1898.  Adressestedet på brevet gir ikke nærmere avklaring . Årstein ble anløpt både av Heimdal i dens lokalrutefart og Senjen II på lokalruten Harstad – Tromsø. Kanskje er det noen av leserne som sitter med opplysninger eller objekter som kan gi svar på spørsmålene.

Kilder:

Statsarkivet i Tromsø. Journaler og kopibøker fra Tromsø og Harstad Postkontor

Tromsø Amts Dampskibsselskab 1867-1917 av James Pedersen, 1917

Tromsø Amtstidende, Harstad

Norske skipspoststempler av Per Eirik Danielsen, 1991

Norsk Skipsposthistorisk Forening. Særtrykk nr. 6, juni 2016

Anders Langangens stempelhåndbøker

Illustrasjon fra egen samling