Frimerkeskolen – retningslinjer

 Frimerkeskolen er et tilbud fra Norsk Filatelistforbund med følgende formål:

  1. Målet med frimerkeskolen er å gi deltakerne et «faglig påfyll», knytte kontakter med samlere fra andre klubber, samt ha sosialt samvær med andre.
  2. Frimerkeskolen er et tilbud til medlemmer av NF, og ikke medlemmer av NF.

Klubber som retter henvendelse til sin regionkontakt/NF-sentralt om å ha samling av frimerkeskolen i sin region bør si noe om:

  1. Klubber i regionen som er aktuelle og som er kontaktet/orientert.
  2. Forslag på sted for arrangement og lokale.

Den enkelte regionkontakt må ha en sentral rolle i arrangementet. Det kan nedsettes en arbeidsgruppe som består av deltagere fra klubb(er) og regionkontakt for utarbeidelse av program med tid/sted, foredragsholdere for emnene, budsjett, info til klubber i regionen, fastsettelse av deltakeravgift (veiledende avgift er 250,- for medlemmer av NF og 300,- for ikke-medlemmer) og kunngjøring av program på hjemmeside/Facebook/NFT. I forbindelse med det siste punktet tilbys det 1 sides annonse i NFT inntil 2 ganger. Om det ikke settes ned arbeidsgruppe, må regionkontakten ta seg av dette. Styret i NF har dog utpekt en koordinator for frimerkeskolen som kan bistå under hele prosessen.

Viktig om program for Frimerkeskolen: NF setter krav om hovedtema, som fastsettes av NF, for samlinger av frimerkeskolen. Hovedtema må inngå i minst 50% av programmet, og vil kunne endres ca. hver 6. mnd.

Regionkontakten har ansvaret for kontakten mot NF sitt sekretariat.

Økonomi:

Det er et mål for NF at arrangementer gjennomføres med moderat kostnadsbilde (lokaler, lunch og foredragsholdere). Regionkontakten i samarbeid med koordinator står ansvarlig for å godkjenne budsjett for arrangementet før avtaler inngås. Som en tommelfingerregel bør ikke et budsjett for Frimerkeskolen ha en sluttkostnad over 7000,-, helst mindre. NF ved regionkontakten, i samarbeid med koordinator, har ansvaret for hele arrangementet.

Påmeldinger: Påmeldinger går i regelen til den enkelte regionkontakt, evt. til andre dersom det er avtalt så. Det bør som hovedregel være minst 20 deltakere pr. samling.

Regionkontakten har ansvar for at deltakeravgiften blir innbetalt til NF. Og ansvar for sjekk/attestering av fakturaer før innsending til NF for utbetaling (utgifter til foredragsholdere, kurslokale og lunch). NF ved sekretariatet foretar utbetaling av mottatte attesterte fakturaer.

Evaluering:

Regionkontakten lager en enkel sammenstilling av evalueringsskjemaene som sendes NF. Disse vil etter hvert bli forsøkt gjort tilgjengelige på websiden. En enkel nyhetssak om frimerkeskolen sendes hjemmeside/Facebook og evt. NFT etter samlingen med bilde og kort tekst.